ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το παρόν αποτελεί πληροφοριακό υλικό από την προδημοσίευση του προγράμματος και δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών. Υπάρχει η περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης νέων όρων κατά την προκήρυξη της δράσης. Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία μέχρι την τελική προκήρυξη όπου θα καθορίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα!

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνεργοι ή με επαγγελματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι με σχέση μισθωτής εργασίας), οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού, λειτουργού κ.α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά για την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
– Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
– Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000 έως 25.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός του έργου με την πρόσληψη προσωπικού λογικά θα διαμορφωθεί στις 40.000€ – θα διευκρινίζεται στον οδηγό του προγράμματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

– ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός και ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
– το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία)
– εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κ.α. και οι δαπάνες προβολής
– το κόστος εργασίας για 1 άτομο πλήρους απασχόλησης και για 1 έτος με μορφή εξαρτημένης εργασίας
– οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα