ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν αποτελεί πληροφοριακό υλικό από την προδημοσίευση του προγράμματος και δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών. Υπάρχει η περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης νέων όρων κατά την προκήρυξη της δράσης. Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία μέχρι την τελική προκήρυξη όπου θα καθορίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα!

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
– είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή
της αίτησης ή
– ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

– Αγροδιατροφή
– Ενέργεια
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
– Υγεία – Φάρμακα
– Υλικά – Κατασκευές

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού
σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

– ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός και ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)

– το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου)

– ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία)

– εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κ.α. και οι δαπάνες προβολής

– το κόστος εργασίας για 1 άτομο πλήρους απασχόλησης και για 1 έτος με μορφή εξαρτημένης εργασίας

– οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα