ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το παρόν αποτελεί πληροφοριακό υλικό από την προδημοσίευση του προγράμματος και δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών. Υπάρχει η περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης νέων όρων κατά την προκήρυξη της δράσης. Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία μέχρι την τελική προκήρυξη όπου θα καθορίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα!

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον 1 άτομο πλήρους απασχόλησης και έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.

Η απασχόληση πρέπει να είναι 1 άτομο πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμα μερικής (π.χ. 2 άτομα 4ωρης εργασίας). Για τις εποχικές επιχειρήσεις περιμένουμε διευκρινήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται – σύμφωνα με τον Κανονισμό (De Minimis) – έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

– ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

– οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος

– οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)

– οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών

– η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

– οι αμοιβές τρίτων

– περιλαμβάνεται η δαπάνη προετοιμασίας από σύμβουλο και πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα για την έκδοση του νέου σήματος λειτουργίας, όλων των καταλυμάτων (προθεσμία υλοποίησης 31.12.2017). Παράλληλα μπορούν να ενταθούν δαπάνες που αυξάνουν την μοριοδότηση σύμφωνα με τη νέα διαδικασία ελέγχου απόδοσης του σήματος

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα